Zastosowanie kamienia hydrotechnicznego

Kamień hydrotechniczny stosowany jest podczas budowy lub modernizacji elementów ochrony:

 • wybrzeży, falochronów oraz brzegów i dna kanałów wodnych;
 • terminali promowych i przystani jachtowych;
 • skarp i stromych zboczy;
 • koryt rzecznych (wały przeciwpowodziowe, umocnienia dna i skarp podwodnych);
 • filarów i przyczółków mostowych;
 • tam na rzekach;
 • brzegów kanałów wodnych.

Dostarczamy kamień również dla wykonawców:

 • zbiorników retencyjnych;
 • stopni wodnych
 • jazów;
 • koszy i materacy gabionowych;
 • narzutów kamiennych.